7-Days Trek Mount Kilimanjaro - Machame Route

$1,750 (USD) per person